Lilou
Regulamin karty podarunkowej

Regulamin korzystania z karty podarunkowej Lilou 

 

I. Postanowienia wstępne:
 

 1. Regulamin określa zasady i warunki nabywania i korzystania z karty podarunkowej wydawanej przez Lilou spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

  Butik Lilou– sklep stacjonarny, w którym prowadzona jest sprzedaż produktów „Lilou”; właścicielem sklepów stacjonarnych jest odpowiednio Lilou albo Lilou Retail; lista sklepów stacjonarnych dostępna jest pod adresem https://lilou.pl/ w zakładce „Butiki Lilou”

  Karta Podarunkowa– elektroniczny bon towarowy, wydany na okaziciela, upoważniający do wielokrotnego dokonywania zakupów w Butikach Lilou w zakresie ustalonego na Karcie Podarunkowej limitu kwotowego.

  Kodeks cywilny - – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

  Konsument - konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

  Lilou – Lilou spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ulica Filtrowa 50, 02-032 Warszawa, NIP: 7010216745, REGON: 142020870, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000346352,

  Lilou Retail - Lilou Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ulica Filtrowa 50, 02-032 Warszawa, NIP: 7010686847, REGON: 367179931, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000675663,

  Nabywca– osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej kwocie doładowania Karty Podarunkowej w celu jej wykorzystania na własną rzecz lub przekazania innemu Użytkownikowi.

  Regulamin – niniejszy regulamin

  Użytkownik–  Posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Butiku Lilou.

  Wydawca – podmiot wydający Kartę Podarunkową, tj. Lilou,

  Towary– rzeczy ruchome udostępnione do sprzedaży w Butikach Lilou.

  Usługi – usługi dostępne w Butikach Lilou

  Regulamin dostępny jest na lilou.pl oraz w Butikach Lilou.
  Wydawca przekaże Użytkownikowi na jego żądanie treść Regulaminu w formie pisemnej.

   

II. Warunki nabywania i korzystania z karty:
 

 1. Wydawca w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne w kwocie równiej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej Lilou, zobowiązuje się do wydania karty z środkami („kwota doładowania”). 
 2. Karta Podarunkowa umożliwia wielokrotne dokonywanie płatności za Towary i Usługi w granicach kwoty doładowania.
 3. Warunkiem nabycia Karty Podarunkowej jest
  1. zapoznanie się z Regulaminem
  2. posiadanie przez Nabywcę pełnej zdolności do czynności prawnych
 4. Warunkiem korzystania z Karty Podarunkowej Lilou jest
  1. zapoznanie się z Regulaminem a w przypadku przekazania Karty Podarunkowej innemu Użytkownikowi powiadomienie go o konieczności zapoznania się z Regulaminem
  2. okazanie doradcy w Butiku Karty Podarunkowej
 5. Doładowanie Karty Podarunkowej następuje poprzez dokonanie płatności w kasie Butiku Lilou. Początkowa wartość nominalna Karty Podarunkowej Lilou otrzymywanej w zamian za środki pieniężne nie może wynosić mniej niż 1 zł.
 6. Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę w całości lub w części.
 7. Karta Podarunkowa może być wykorzystana (przyjęta do realizacji) wyłącznie w Butikach Lilou. Karta Podarunkowa nie może zostać wykorzystana w sklepie internetowym www.lilou.pl.prowadzonym na stronie https://lilou.pl/
 8. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje z momentem jej pierwszego doładowania.
 9. Karta Podarunkowa jest ważna przez kolejne 12 miesięcy od daty jej aktywacji. Po upływie terminu ważności Karta Podarunkowa staje się nieaktywna, a jej dalsze wykorzystywanie nie jest możliwe.
 10. Kartę Podarunkową można ponownie doładować w okresie jej ważności. Każdorazowe doładowanie wydłuża okres ważności Karty Podarunkowej o kolejne 12 miesięcy, licząc od dnia doładowania.
 11. Potwierdzeniem dokonania uzupełnienia Karty Podarunkowej jest potwierdzenie wydrukowane z kasy.
 12. Termin ważności i aktualną kwotę doładowania („saldo”) Karty Podarunkowej można sprawdzić w każdym Butiku Lilou.
 13. Butik Lilou przyjmuje do realizacji wyłącznie Karty Podarunkowe nieuszkodzone, z nieprzekroczonym terminem ważności, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.
 14. Wartość zakupów dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej odejmowana jest od zapisanej na Karcie Podarunkowej kwoty doładowania.
 15. Jeżeli wartość zakupionych Towarów i Usług jest niższa od aktualnej kwoty doładowania Karty Podarunkowej , pozostała kwota doładowania nie podlega zwrotowi i pozostaje do wykorzystania w okresie ważności Karty Podarunkowej.
 16. Jeżeli wartość zakupionych Towarów i Usług jest wyższa od aktualnej kwoty doładowania Karty Podarunkowej Użytkownik dopłaca różnicę w cenie przy wykorzystaniu dostępnych w Butiku metod płatności.
 17. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które z niezależnych przyczyn po strony Wydawcy zostały utracone (np. zgubione, skradzione) lub uszkodzone. Wydawca nie wystawia duplikatów tak utraconych lub zniszczonych Kart Podarunkowych.
 18. Kartą podarunkową może posługiwać się każdy jej posiadacz mający pełną zdolność do czynności prawnych. Lilou nie weryfikuje w jaki sposób Użytkownik wszedł w posiadanie Karty Podarunkowej i nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Karty Podarunkowej przez osoby nieuprawnione.
 19. Karta Podarunkowa nie może zostać zablokowana ani zastrzeżona
 20. Butik Lilou ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:
  1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej
  2. zerowego salda na Karcie Podarunkowej
  3. uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na Karcie
  4. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej z przyczyn niezależnych od Wydawcy lub Butiku Lilou (w szczególności w sytuacji braku możliwości połączenia się z systemem informatycznym Wydawcy) z tym zastrzeżeniem jednak, że w wypadku wskazanym w pkt. d Wydawca umożliwi realizację Karty niezwłocznie po ustaniu przeszkody wskazanej w tym punkcie
  5. posługiwania się sfałszowaną Kartą Podarunkową, tj. niezgodną z dostarczonym wzorem lub nieposiadającą stosowanych przez Wydawcę zabezpieczeń.
  6. zaistnienia podejrzenia co do braku posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych przez Użytkownika.


    

III. Rozliczenia i reklamacje kart podarunkowych
 

 1. Nabywca w chwili wydania Karty Podarunkowej Lilou otrzymuje od Wydawcy potwierdzenie z kasy, potwierdzający nabycie oraz wartość doładowania nabywanej Karty Podarunkowej.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę  wyłącznie na podstawie pisemnej reklamacji złożonej przez Użytkownika w dowolnym Butiku Lilou lub przesłanej na następujący adres biura Wydawcy: ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa lub przesłanej drogą mailową na adres [email protected], w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, numer Karty Podarunkowej, przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz podpis.
 4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Wydawca poinformuje Użytkownika niezwłocznie po jej rozpatrzeniu w takiej samej formie, w jakiej została złożona o ile Użytkownik nie wniesie o przesłanie mu odpowiedzi w innej formie, możliwej do spełnienia przez Wydawcę.
 5. Jeżeli reklamacja dotyczy Karty Podarunkowej, uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, wraz z reklamacją Użytkownik dostarczy Wydawcy reklamowaną Kartę Podarunkową.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Wydawca wyda Użytkownikowi nową Kartę Podarunkową, doładowaną kwotą stanowiącą równowartość aktualnego doładowania na uszkodzonej Karcie Podarunkowej w chwili oddania jej Wydawcy. Okres ważności nowo wydanej Karty Podarunkowej będzie równy okresowi ważności uszkodzonej Karty Podarunkowej wydłużonej o okres rozpatrywania reklamacji.

   
   

IV. Pozasądowe rozstrzyganie sporów
 

 1. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  3. zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów.

   

V. Postanowienia końcowe
 

 1. Karta podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą.
 2. Wydanie Karty Podarunkowej Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Po każdorazowym doładowaniu Karty Podarunkowej Użytkownik otrzyma potwierdzenie, nie będące paragonem fiskalnym ani fakturą VAT.
 3. Wydawca zawarł z Lilou Retail umowę o współpracy, na podstawie której realizacja Karty Podarunkowej możliwa jest także w Butikach Lilou należących do Lilou Retail.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn: zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Karty Podarunkowej Lilou, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego.
 5. Wydawcy przysługuje ponadto prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych Lilou wydanych do dnia zmiany Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 7. Spory pomiędzy Wydawcą a Nabywcą lub Użytkownikiem będącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny według właściwości określonej przepisami prawa.
 8. Spory pomiędzy Wydawcą a Nabywcą lub Użytkownikiem niebędącym Konsumentem, o ile nie stosuje się do nich przepisów dotyczących Konsumentów, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Wydawcy.
 9. Do Nabywców i Użytkowników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, dla których umowa zawarta na podstawie Regulaminu, nie ma charakteru zawodowego, stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów z wyłączeniem Rozdziału IV.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.10.2021 r.
Regulamin karty podarunkowej

Regulamin korzystania z karty podarunkowej Lilou 

 

I. Postanowienia wstępne:
 

 1. Regulamin określa zasady i warunki nabywania i korzystania z karty podarunkowej wydawanej przez Lilou spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

  Butik Lilou– sklep stacjonarny, w którym prowadzona jest sprzedaż produktów „Lilou”; właścicielem sklepów stacjonarnych jest odpowiednio Lilou albo Lilou Retail; lista sklepów stacjonarnych dostępna jest pod adresem https://lilou.pl/ w zakładce „Butiki Lilou”

  Karta Podarunkowa– elektroniczny bon towarowy, wydany na okaziciela, upoważniający do wielokrotnego dokonywania zakupów w Butikach Lilou w zakresie ustalonego na Karcie Podarunkowej limitu kwotowego.

  Kodeks cywilny - – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

  Konsument - konsument w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

  Lilou – Lilou spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ulica Filtrowa 50, 02-032 Warszawa, NIP: 7010216745, REGON: 142020870, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000346352,

  Lilou Retail - Lilou Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ulica Filtrowa 50, 02-032 Warszawa, NIP: 7010686847, REGON: 367179931, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000675663,

  Nabywca– osoba, która nabywa od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej kwocie doładowania Karty Podarunkowej w celu jej wykorzystania na własną rzecz lub przekazania innemu Użytkownikowi.

  Regulamin – niniejszy regulamin

  Użytkownik–  Posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Butiku Lilou.

  Wydawca – podmiot wydający Kartę Podarunkową, tj. Lilou,

  Towary– rzeczy ruchome udostępnione do sprzedaży w Butikach Lilou.

  Usługi – usługi dostępne w Butikach Lilou

  Regulamin dostępny jest na lilou.pl oraz w Butikach Lilou.
  Wydawca przekaże Użytkownikowi na jego żądanie treść Regulaminu w formie pisemnej.

   

II. Warunki nabywania i korzystania z karty:
 

 1. Wydawca w zamian za otrzymane od Nabywcy środki pieniężne w kwocie równiej początkowej wartości nominalnej Karty Podarunkowej Lilou, zobowiązuje się do wydania karty z środkami („kwota doładowania”). 
 2. Karta Podarunkowa umożliwia wielokrotne dokonywanie płatności za Towary i Usługi w granicach kwoty doładowania.
 3. Warunkiem nabycia Karty Podarunkowej jest
  1. zapoznanie się z Regulaminem
  2. posiadanie przez Nabywcę pełnej zdolności do czynności prawnych
 4. Warunkiem korzystania z Karty Podarunkowej Lilou jest
  1. zapoznanie się z Regulaminem a w przypadku przekazania Karty Podarunkowej innemu Użytkownikowi powiadomienie go o konieczności zapoznania się z Regulaminem
  2. okazanie doradcy w Butiku Karty Podarunkowej
 5. Doładowanie Karty Podarunkowej następuje poprzez dokonanie płatności w kasie Butiku Lilou. Początkowa wartość nominalna Karty Podarunkowej Lilou otrzymywanej w zamian za środki pieniężne nie może wynosić mniej niż 1 zł.
 6. Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę w całości lub w części.
 7. Karta Podarunkowa może być wykorzystana (przyjęta do realizacji) wyłącznie w Butikach Lilou. Karta Podarunkowa nie może zostać wykorzystana w sklepie internetowym www.lilou.pl.prowadzonym na stronie https://lilou.pl/
 8. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje z momentem jej pierwszego doładowania.
 9. Karta Podarunkowa jest ważna przez kolejne 12 miesięcy od daty jej aktywacji. Po upływie terminu ważności Karta Podarunkowa staje się nieaktywna, a jej dalsze wykorzystywanie nie jest możliwe.
 10. Kartę Podarunkową można ponownie doładować w okresie jej ważności. Każdorazowe doładowanie wydłuża okres ważności Karty Podarunkowej o kolejne 12 miesięcy, licząc od dnia doładowania.
 11. Potwierdzeniem dokonania uzupełnienia Karty Podarunkowej jest potwierdzenie wydrukowane z kasy.
 12. Termin ważności i aktualną kwotę doładowania („saldo”) Karty Podarunkowej można sprawdzić w każdym Butiku Lilou.
 13. Butik Lilou przyjmuje do realizacji wyłącznie Karty Podarunkowe nieuszkodzone, z nieprzekroczonym terminem ważności, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.
 14. Wartość zakupów dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej odejmowana jest od zapisanej na Karcie Podarunkowej kwoty doładowania.
 15. Jeżeli wartość zakupionych Towarów i Usług jest niższa od aktualnej kwoty doładowania Karty Podarunkowej , pozostała kwota doładowania nie podlega zwrotowi i pozostaje do wykorzystania w okresie ważności Karty Podarunkowej.
 16. Jeżeli wartość zakupionych Towarów i Usług jest wyższa od aktualnej kwoty doładowania Karty Podarunkowej Użytkownik dopłaca różnicę w cenie przy wykorzystaniu dostępnych w Butiku metod płatności.
 17. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które z niezależnych przyczyn po strony Wydawcy zostały utracone (np. zgubione, skradzione) lub uszkodzone. Wydawca nie wystawia duplikatów tak utraconych lub zniszczonych Kart Podarunkowych.
 18. Kartą podarunkową może posługiwać się każdy jej posiadacz mający pełną zdolność do czynności prawnych. Lilou nie weryfikuje w jaki sposób Użytkownik wszedł w posiadanie Karty Podarunkowej i nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Karty Podarunkowej przez osoby nieuprawnione.
 19. Karta Podarunkowa nie może zostać zablokowana ani zastrzeżona
 20. Butik Lilou ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:
  1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej
  2. zerowego salda na Karcie Podarunkowej
  3. uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na Karcie
  4. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej z przyczyn niezależnych od Wydawcy lub Butiku Lilou (w szczególności w sytuacji braku możliwości połączenia się z systemem informatycznym Wydawcy) z tym zastrzeżeniem jednak, że w wypadku wskazanym w pkt. d Wydawca umożliwi realizację Karty niezwłocznie po ustaniu przeszkody wskazanej w tym punkcie
  5. posługiwania się sfałszowaną Kartą Podarunkową, tj. niezgodną z dostarczonym wzorem lub nieposiadającą stosowanych przez Wydawcę zabezpieczeń.
  6. zaistnienia podejrzenia co do braku posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych przez Użytkownika.


    

III. Rozliczenia i reklamacje kart podarunkowych
 

 1. Nabywca w chwili wydania Karty Podarunkowej Lilou otrzymuje od Wydawcy potwierdzenie z kasy, potwierdzający nabycie oraz wartość doładowania nabywanej Karty Podarunkowej.
 2. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę  wyłącznie na podstawie pisemnej reklamacji złożonej przez Użytkownika w dowolnym Butiku Lilou lub przesłanej na następujący adres biura Wydawcy: ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa lub przesłanej drogą mailową na adres [email protected], w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej, numer Karty Podarunkowej, przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem oraz podpis.
 4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Wydawca poinformuje Użytkownika niezwłocznie po jej rozpatrzeniu w takiej samej formie, w jakiej została złożona o ile Użytkownik nie wniesie o przesłanie mu odpowiedzi w innej formie, możliwej do spełnienia przez Wydawcę.
 5. Jeżeli reklamacja dotyczy Karty Podarunkowej, uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, wraz z reklamacją Użytkownik dostarczy Wydawcy reklamowaną Kartę Podarunkową.
 6. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Wydawca wyda Użytkownikowi nową Kartę Podarunkową, doładowaną kwotą stanowiącą równowartość aktualnego doładowania na uszkodzonej Karcie Podarunkowej w chwili oddania jej Wydawcy. Okres ważności nowo wydanej Karty Podarunkowej będzie równy okresowi ważności uszkodzonej Karty Podarunkowej wydłużonej o okres rozpatrywania reklamacji.

   
   

IV. Pozasądowe rozstrzyganie sporów
 

 1. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu,
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
  3. zwrócenie się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów.

   

V. Postanowienia końcowe
 

 1. Karta podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą.
 2. Wydanie Karty Podarunkowej Nabywcy nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Po każdorazowym doładowaniu Karty Podarunkowej Użytkownik otrzyma potwierdzenie, nie będące paragonem fiskalnym ani fakturą VAT.
 3. Wydawca zawarł z Lilou Retail umowę o współpracy, na podstawie której realizacja Karty Podarunkowej możliwa jest także w Butikach Lilou należących do Lilou Retail.
 4. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z następujących ważnych przyczyn: zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Karty Podarunkowej Lilou, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa w rozumieniu przepisów polskiego prawa cywilnego.
 5. Wydawcy przysługuje ponadto prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny, z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych Lilou wydanych do dnia zmiany Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
 7. Spory pomiędzy Wydawcą a Nabywcą lub Użytkownikiem będącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny według właściwości określonej przepisami prawa.
 8. Spory pomiędzy Wydawcą a Nabywcą lub Użytkownikiem niebędącym Konsumentem, o ile nie stosuje się do nich przepisów dotyczących Konsumentów, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Wydawcy.
 9. Do Nabywców i Użytkowników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, dla których umowa zawarta na podstawie Regulaminu, nie ma charakteru zawodowego, stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów z wyłączeniem Rozdziału IV.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.10.2021 r.