Lilou
Regulamin Konkursu "Kochani obdarowani"

REGULAMIN KONKURSU

„Konkurs świąteczny – Kochani obdarowani” 

 

§1 Postanowienia Ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki przeprowadzenia oraz uczestnictwa w konkursie „Konkurs świąteczny – Kochani obdarowani” („Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Lilou Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-032, ul. Filtrowa 50 („Organizator”). 
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony www.lilou.pl
 5. Konkurs trwa od 06.12.2023 godz. 12:00 do 19.12.2023 godz. 23:59.

 

§2 Uczestnicy Konkursu

 

 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:
  a) posiada miejsce stałego zamieszkania lub zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  b) zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
  c) jest osobą pełnoletnią i posiada nieograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, byli pracownicy, współpracownicy oraz przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.
 3. Postanowienia ust. 1 stosuje się także do członków rodzin (do drugiego stopnia pokrewieństwa) osób wskazanych w ust. 1.
 4. Naruszenie Regulaminu przez Uczestnika:
  a) uprawnia Organizatora do wyłączenia uczestnika z Konkursu oraz
  b) nie zobowiązuje Organizatora do przyznania jakiejkolwiek nagrody oraz
  c) w razie przyznania Nagrody upoważnia Organizatora do żądania jej zwrotu.

 

§3 Udział w Konkursie

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie się w określonym terminie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na www.lilou.pl
 2. Uczestnik Konkursu może działać wyłącznie osobiście i nie może być reprezentowany przez inną osobę.
 3. Zadaniem konkursowym jest wybranie jednego produktu z oferty sklepu internetowego na lilou.pl i odpowiedzenie na pytanie: „Kogo i dlaczego chciałabyś/chciałbyś obdarować w te Święta?”.
 4. Przystępując do zadania konkursowego Uczestnik wyraża zgodę na zapisania do Newslettera Lilou oraz otrzymywanie informacji handlowych.
 5. Uczestnik Konkursu przystępując do zadania konkursowego wyraża zgodę na:
  - opublikowanie zgłoszonej treści konkursowej wraz z danymi osobowymi na profilach bemylilou na Instagramie (https://www.instagram.com/bemylilou/) i na Facebooku (https://www.facebook.com/bemylilou/) oraz na stronie internetowej Organizatora (www.lilou.pl). Wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.
 6. Z momentem spełnienia wszystkich warunków określonych w ust. 1-5 uczestnik dokonuje zgłoszenia i przystępuje do Konkursu.
 7. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz że zawarte dane oraz informacje w formularzu zgłoszeniowym na www.lilou.pl są zgodne z prawdą.
 8. Odpowiedź na zadanie konkursowe musi być zgodna z tematyką Konkursu.
 9. Zgłoszenie do konkursu:
  a) nie mogą mieć charakteru wulgarnego, obraźliwego, dyskryminującego, nawołującego do nienawiści lub w inny sposób naruszającego prawo,
  b) muszą być objęte prawami autorskimi przysługującymi uczestnikowi Konkursu,
  c) nie mogą naruszać praw autorskich, praw pokrewnych lub dóbr osobistych innych osób,
  d) nie mogą zawierać wyraźnego oznaczenia innych marek, w tym marek innych podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Organizatora.
 10. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń konkursowych spełniających wymogi konkursowe, Organizator weźmie pod uwagę pierwsze przesłane zgłoszenie.
 11. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny, i nie wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów. 
 12. Uczestnik ponosi jedynie koszty związane z normalnym użytkowaniem urządzeń służących do korzystania z www.lilou.pl oraz koszty naliczane przez dostawcę usług telekomunikacyjnych. 

 

§4 Wyłonienie zwycięzców

 

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem laureatów i przyznaniem nagród czuwają wyznaczone przez Organizatora dwie osoby odpowiedzialne będące przedstawicielami Organizatora („Moderatorzy Konkursu”, „Jury”).
 2. Jury wyłania spośród uczestników Konkursu 19 laureatów, których zadanie konkursowe zostanie uznane przez Jury za najbardziej wyróżniające się, unikatowe oraz oryginalne i przyznaje im nagrody określone w §5.
 3. Każdego dnia roboczego w dniach 6-19 grudnia następuje ogłoszenie jednego laureata w Konkursie na stronie internetowej Organizatora na lilou.pl/kochani-obdarowani (weekendowi zwycięzcy zostają ogłoszeni w poniedziałek po danym weekendzie). Ostatni zwycięzcy konkursu (tj. laureaci nr 14, 15, 16, 17, 18 i 19) zostaną ogłoszeni 19 grudnia, tak by nagrody zostały wysłane przed świętami.
 4. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagród do laureatów do 20.12. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie poprawnych danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu w formularzu zgłoszeniowym na www.lilou.pl
 5. Podanie przez laureata nieprawdziwych lub niekompletnych danych w formularzu zgłoszeniowym na www.lilou.pl będzie stanowić przyczynę odmowy przyznania nagrody. 
 6. Organizator może uzależnić przyznanie nagrody od ponownego potwierdzenia przez uczestnika Konkursu praw do treści zamieszczonych w treści konkursowej, jak również od potwierdzenia faktu i zakresu udzielonej Organizatorowi licencji do treści zadania konkursowego.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozstrzygnięcia konkursu.

 

§5 Nagrody

 

 1. Nagrodami w konkursie są:
  19 nagrody główne – wybrane przez laureatów w zadaniu konkursowym produkty z oferty Sklepu Internetowego na lilou.pl
 2. Uczestnik może zdobyć tylko jedną nagrodę.
 3. Laureat nie ponosi kosztów wysyłki nagrody.
 4. Laureat nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody ani utrudnienia w jej odbiorze z przyczyn leżących po stronie laureata.
 6. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.
 7. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na nagrody innego rodzaju.

 

§6 Prawa autorskie

 

 1. Dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza, że przysługują mu prawa autorskie do treści zadania konkursowego oraz że w wyniku tego zgłoszenia oraz nadesłania treści konkursowej nie dojdzie do naruszenia praw autorskich, praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Dokonując zgłoszenia uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z całego, jak i części tekstów zadania konkursowego w celu przeprowadzenia Konkursu na następujących polach eksploatacji:
  1) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, co obejmuje rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym poprzez stronę internetową Organizatora oraz profile Organizatora w portalach społecznościowych;
  2) udostępniania utworów innym osobom w celach komercyjnych we wszystkich możliwych publikacjach i opracowaniach Organizatora.
 3. Uczestnik konkursu oświadcza, iż zamieszczone przez niego treści nie naruszają praw osób trzecich.
 4. W przypadku gdyby na skutek wzięcia przez uczestnika udziału w Konkursie, w tym opublikowania treści zawartych w jego zadaniu konkursowym, osoba trzecia wystąpiła przeciwko Organizatorowi z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich, praw pokrewnych lub dóbr osobistych, uczestnik będzie odpowiedzialny za szkodę poniesioną przez Organizatora z tego tytułu.

 

§ 7 Ochrona danych osobowych

 

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.
 2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Załącznik do Regulaminu.
 4. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym może spowodować wykluczeniem z Konkursu.

 

§ 8 Naruszenia

 

 1. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, a w szczególności zgłoszenia zawierające bezprawne treści lub godzące w prawa innych osób będą odrzucane i nie będą brane pod uwagę przez Jury. W przypadku stwierdzenia naruszenia po wyłonieniu zwycięzców Konkursu Organizator może zdyskwalifikować uczestnika, który dokonał naruszenia i przyznać nagrodę innemu uczestnikowi.
 2. W przypadku naruszenia Regulaminu Moderatorzy konkursu mogą wykluczyć uczestnika z Konkursu na każdym etapie Konkursu.

 

§9 Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać drogą elektroniczną na adres
  [email protected] lub listownie na następujący adres Organizatora: 
  Lilou Online Shop Sp. z o.o. s.k.
  Lewartowskiego 6
  00-190 Warszawa
  Reklamacje rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia drogą e-mailową lub listownie, stosownie do sposobu otrzymania reklamacji.

 

§10 Postanowienia Końcowe

 

 1. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora (www.lilou.pl).
 4. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Regulamin obowiązuje do dnia 31.12.2027 r.

 

ZAŁĄCZNIK – INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej RODO, Sprzedający informuje, że: 

 1. Podmiotem ustalającymi cele i sposoby przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator: Lilou spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-032), przy ul. Filtrowej 50, KRS 0000346352, NIP: 7010216745, REGON: 142020870 („Administrator”).
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem [email protected]
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  1) przeprowadzenia Konkursu „Konkurs świąteczny – Kochani obdarowani” (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  2) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  3) realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz planowania działań marketingowych i sprzedażowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania celów ich przetwarzania, tj. w zakresie:
  1) przeprowadzenia Konkursu - do czasu zakończenia czynności związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a po tym czasie lub do czasu cofnięcia zgody na udział w Konkursie – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub koniecznym dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora,
  2) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora, w tym w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
  3) ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń - w okresie koniecznym dla obrony tych roszczeń w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa,
  4) planowania działań marketingowych i sprzedażowych – przez okres 6 miesięcy od przeprowadzenia Konkursu,
  5) realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora - do czasu wyrażenia sprzeciwu, o ile nie istnieje nadrzędna prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody - w zakresie, w jakim zgoda stanowi podstawę przetwarzania.
  Po upływie ww. terminów dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być lub będą: kontrahenci Administratora, firmy kurierskie, firmy zapewniające wsparcie teleinformatyczne dla Administratora, partnerzy handlowi Administratora, firmy świadczące usługi doradcze, prawne lub marketingowe, jak również podmioty, organy lub instytucje upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 6. Każdy Uczestnik posiada prawo uzyskania potwierdzenia, czy jego dane są przetwarzane przez Administratora a także, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo sprostowania oraz uzupełniania swoich danych osobowych, prawo usunięcia swoich danych osobowych,  prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora, prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 7. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz wypełnienia spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagrody lub brak możliwości wypełnienia spoczywającego na Administratorze obowiązku prawnego.
 8. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Regulamin Konkursu "Kochani obdarowani"

REGULAMIN KONKURSU

„Konkurs świąteczny – Kochani obdarowani” 

 

§1 Postanowienia Ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki przeprowadzenia oraz uczestnictwa w konkursie „Konkurs świąteczny – Kochani obdarowani” („Konkurs”).
 2. Organizatorem Konkursu jest Lilou Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-032, ul. Filtrowa 50 („Organizator”). 
 3. Sponsorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 4. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony www.lilou.pl
 5. Konkurs trwa od 06.12.2023 godz. 12:00 do 19.12.2023 godz. 23:59.

 

§2 Uczestnicy Konkursu

 

 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia łącznie następujące warunki:
  a) posiada miejsce stałego zamieszkania lub zameldowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  b) zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
  c) jest osobą pełnoletnią i posiada nieograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, byli pracownicy, współpracownicy oraz przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu.
 3. Postanowienia ust. 1 stosuje się także do członków rodzin (do drugiego stopnia pokrewieństwa) osób wskazanych w ust. 1.
 4. Naruszenie Regulaminu przez Uczestnika:
  a) uprawnia Organizatora do wyłączenia uczestnika z Konkursu oraz
  b) nie zobowiązuje Organizatora do przyznania jakiejkolwiek nagrody oraz
  c) w razie przyznania Nagrody upoważnia Organizatora do żądania jej zwrotu.

 

§3 Udział w Konkursie

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie się w określonym terminie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na www.lilou.pl
 2. Uczestnik Konkursu może działać wyłącznie osobiście i nie może być reprezentowany przez inną osobę.
 3. Zadaniem konkursowym jest wybranie jednego produktu z oferty sklepu internetowego na lilou.pl i odpowiedzenie na pytanie: „Kogo i dlaczego chciałabyś/chciałbyś obdarować w te Święta?”.
 4. Przystępując do zadania konkursowego Uczestnik wyraża zgodę na zapisania do Newslettera Lilou oraz otrzymywanie informacji handlowych.
 5. Uczestnik Konkursu przystępując do zadania konkursowego wyraża zgodę na:
  - opublikowanie zgłoszonej treści konkursowej wraz z danymi osobowymi na profilach bemylilou na Instagramie (https://www.instagram.com/bemylilou/) i na Facebooku (https://www.facebook.com/bemylilou/) oraz na stronie internetowej Organizatora (www.lilou.pl). Wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.
 6. Z momentem spełnienia wszystkich warunków określonych w ust. 1-5 uczestnik dokonuje zgłoszenia i przystępuje do Konkursu.
 7. Poprzez przystąpienie do Konkursu uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem oraz że zawarte dane oraz informacje w formularzu zgłoszeniowym na www.lilou.pl są zgodne z prawdą.
 8. Odpowiedź na zadanie konkursowe musi być zgodna z tematyką Konkursu.
 9. Zgłoszenie do konkursu:
  a) nie mogą mieć charakteru wulgarnego, obraźliwego, dyskryminującego, nawołującego do nienawiści lub w inny sposób naruszającego prawo,
  b) muszą być objęte prawami autorskimi przysługującymi uczestnikowi Konkursu,
  c) nie mogą naruszać praw autorskich, praw pokrewnych lub dóbr osobistych innych osób,
  d) nie mogą zawierać wyraźnego oznaczenia innych marek, w tym marek innych podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Organizatora.
 10. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz. W przypadku przesłania kilku zgłoszeń konkursowych spełniających wymogi konkursowe, Organizator weźmie pod uwagę pierwsze przesłane zgłoszenie.
 11. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny, i nie wiąże się z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosztów. 
 12. Uczestnik ponosi jedynie koszty związane z normalnym użytkowaniem urządzeń służących do korzystania z www.lilou.pl oraz koszty naliczane przez dostawcę usług telekomunikacyjnych. 

 

§4 Wyłonienie zwycięzców

 

 1. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wyborem laureatów i przyznaniem nagród czuwają wyznaczone przez Organizatora dwie osoby odpowiedzialne będące przedstawicielami Organizatora („Moderatorzy Konkursu”, „Jury”).
 2. Jury wyłania spośród uczestników Konkursu 19 laureatów, których zadanie konkursowe zostanie uznane przez Jury za najbardziej wyróżniające się, unikatowe oraz oryginalne i przyznaje im nagrody określone w §5.
 3. Każdego dnia roboczego w dniach 6-19 grudnia następuje ogłoszenie jednego laureata w Konkursie na stronie internetowej Organizatora na lilou.pl/kochani-obdarowani (weekendowi zwycięzcy zostają ogłoszeni w poniedziałek po danym weekendzie). Ostatni zwycięzcy konkursu (tj. laureaci nr 14, 15, 16, 17, 18 i 19) zostaną ogłoszeni 19 grudnia, tak by nagrody zostały wysłane przed świętami.
 4. Organizator zobowiązuje się do wysłania nagród do laureatów do 20.12. Warunkiem otrzymania nagrody jest podanie poprawnych danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu w formularzu zgłoszeniowym na www.lilou.pl
 5. Podanie przez laureata nieprawdziwych lub niekompletnych danych w formularzu zgłoszeniowym na www.lilou.pl będzie stanowić przyczynę odmowy przyznania nagrody. 
 6. Organizator może uzależnić przyznanie nagrody od ponownego potwierdzenia przez uczestnika Konkursu praw do treści zamieszczonych w treści konkursowej, jak również od potwierdzenia faktu i zakresu udzielonej Organizatorowi licencji do treści zadania konkursowego.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rozstrzygnięcia konkursu.

 

§5 Nagrody

 

 1. Nagrodami w konkursie są:
  19 nagrody główne – wybrane przez laureatów w zadaniu konkursowym produkty z oferty Sklepu Internetowego na lilou.pl
 2. Uczestnik może zdobyć tylko jedną nagrodę.
 3. Laureat nie ponosi kosztów wysyłki nagrody.
 4. Laureat nie może przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody ani utrudnienia w jej odbiorze z przyczyn leżących po stronie laureata.
 6. Nagrody nieodebrane ulegają przepadkowi.
 7. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość pieniężną ani na nagrody innego rodzaju.

 

§6 Prawa autorskie

 

 1. Dokonując zgłoszenia uczestnik potwierdza, że przysługują mu prawa autorskie do treści zadania konkursowego oraz że w wyniku tego zgłoszenia oraz nadesłania treści konkursowej nie dojdzie do naruszenia praw autorskich, praw pokrewnych lub dóbr osobistych osób trzecich.
 2. Dokonując zgłoszenia uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z całego, jak i części tekstów zadania konkursowego w celu przeprowadzenia Konkursu na następujących polach eksploatacji:
  1) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, co obejmuje rozpowszechnianie w sieci Internet, w tym poprzez stronę internetową Organizatora oraz profile Organizatora w portalach społecznościowych;
  2) udostępniania utworów innym osobom w celach komercyjnych we wszystkich możliwych publikacjach i opracowaniach Organizatora.
 3. Uczestnik konkursu oświadcza, iż zamieszczone przez niego treści nie naruszają praw osób trzecich.
 4. W przypadku gdyby na skutek wzięcia przez uczestnika udziału w Konkursie, w tym opublikowania treści zawartych w jego zadaniu konkursowym, osoba trzecia wystąpiła przeciwko Organizatorowi z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich, praw pokrewnych lub dóbr osobistych, uczestnik będzie odpowiedzialny za szkodę poniesioną przez Organizatora z tego tytułu.

 

§ 7 Ochrona danych osobowych

 

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika Konkursu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu.
 2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator.
 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych stanowi Załącznik do Regulaminu.
 4. Zbieranie danych osobowych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym może spowodować wykluczeniem z Konkursu.

 

§ 8 Naruszenia

 

 1. Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w Regulaminie, a w szczególności zgłoszenia zawierające bezprawne treści lub godzące w prawa innych osób będą odrzucane i nie będą brane pod uwagę przez Jury. W przypadku stwierdzenia naruszenia po wyłonieniu zwycięzców Konkursu Organizator może zdyskwalifikować uczestnika, który dokonał naruszenia i przyznać nagrodę innemu uczestnikowi.
 2. W przypadku naruszenia Regulaminu Moderatorzy konkursu mogą wykluczyć uczestnika z Konkursu na każdym etapie Konkursu.

 

§9 Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, uczestnicy mogą zgłaszać drogą elektroniczną na adres
  [email protected] lub listownie na następujący adres Organizatora: 
  Lilou Online Shop Sp. z o.o. s.k.
  Lewartowskiego 6
  00-190 Warszawa
  Reklamacje rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia drogą e-mailową lub listownie, stosownie do sposobu otrzymania reklamacji.

 

§10 Postanowienia Końcowe

 

 1. Konkurs nie stanowi gry hazardowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 2. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora (www.lilou.pl).
 4. Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Regulamin obowiązuje do dnia 31.12.2027 r.

 

ZAŁĄCZNIK – INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanym dalej RODO, Sprzedający informuje, że: 

 1. Podmiotem ustalającymi cele i sposoby przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator: Lilou spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-032), przy ul. Filtrowej 50, KRS 0000346352, NIP: 7010216745, REGON: 142020870 („Administrator”).
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem [email protected]
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  1) przeprowadzenia Konkursu „Konkurs świąteczny – Kochani obdarowani” (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  2) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  3) realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz planowania działań marketingowych i sprzedażowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania celów ich przetwarzania, tj. w zakresie:
  1) przeprowadzenia Konkursu - do czasu zakończenia czynności związanych z przeprowadzeniem Konkursu, a po tym czasie lub do czasu cofnięcia zgody na udział w Konkursie – przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub koniecznym dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Administratora,
  2) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora, w tym w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązków podatkowych – przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
  3) ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń - w okresie koniecznym dla obrony tych roszczeń w zakresie przewidzianym przez przepisy prawa,
  4) planowania działań marketingowych i sprzedażowych – przez okres 6 miesięcy od przeprowadzenia Konkursu,
  5) realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora - do czasu wyrażenia sprzeciwu, o ile nie istnieje nadrzędna prawnie uzasadniona podstawa przetwarzania lub do czasu cofnięcia zgody - w zakresie, w jakim zgoda stanowi podstawę przetwarzania.
  Po upływie ww. terminów dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być lub będą: kontrahenci Administratora, firmy kurierskie, firmy zapewniające wsparcie teleinformatyczne dla Administratora, partnerzy handlowi Administratora, firmy świadczące usługi doradcze, prawne lub marketingowe, jak również podmioty, organy lub instytucje upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
 6. Każdy Uczestnik posiada prawo uzyskania potwierdzenia, czy jego dane są przetwarzane przez Administratora a także, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo sprostowania oraz uzupełniania swoich danych osobowych, prawo usunięcia swoich danych osobowych,  prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, prawo przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora, prawo do  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 7. Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz wypełnienia spoczywających na Administratorze obowiązków prawnych. Uczestnik jest zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagrody lub brak możliwości wypełnienia spoczywającego na Administratorze obowiązku prawnego.
 8. Każdy Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.