Lilou
Regulamin akcji Black Week 2023

REGULAMIN PROMOCJI MOCNE PREZENTY BLACK WEEK

I DEFINICJE

 1. Organizator – Lilou Online Shop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-032) przy ul. Filtrowej 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000663850, NIP: 7010666632, REGON: 366571012, właściciel Sklepu Internetowego („Lilou Online Shop”), Lilou spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Warszawie (02-032), przy ul. Filtrowej 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000346352, NIP: 7010216745, REGON: 142020870 („Lilou”) oraz Lilou Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-032), przy ul. Filtrowej 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000675663, NIP: 7010686847, REGON: 367179931 („Lilou Retail”).
 2. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony, pod adresem www.lilou.pl, którego właścicielem jest Lilou Online Shop.
 3. Promocja – opisana w niniejszym regulaminie akcja, w ramach której Organizator zobowiązuje się̨, na zasadach określonych w regulaminie, do nagradzania Uczestników poprzez przekazanie:
         bransoletki z pozłacanym sercem 1,5 cm z czerwoną emalią, na cienkim bawełnianym sznurku w kolorze czerwonym o wartości 139 zł    do zakupów od 299 zł 
        kolczyków sztyftów pozłacanych Etno o wartości 229 zł do zakupów od 449 zł 
         naszyjnika na pozłacanym łańcuszku z zawieszką wiszącą z zielonym kwarcem 1 cm i pozłacaną koniczyną 1,5 cm o wartości 337 zł        do zakupów od 549 zł
 4. Prezent – bransoletka, kolczyki lub naszyjnik stanowiące przedmiot Promocji.
 5. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, która posiada pełną zdolność́ do czynności prawnych i która w terminie oraz na zasadach określonych w niniejszym regulaminie bierz udział w Promocji.
 6. Butik Lilou – sklep stacjonarny, w którym prowadzona jest sprzedaż̇ produktów „Lilou”, właścicielem sklepów stacjonarnych jest odpowiednio Lilou sp. z o.o. albo Lilou Retail; lista sklepów stacjonarnych dostępna jest pod adresem https://lilou.pl/pl/butiki

II OGÓLNE ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja dotyczy zakupów dokonywanych w Sklepie Internetowym oraz w Butikach Lilou i rozpoczyna się̨ dnia 17 listopada 2023 r. o godzinie 10:00. Zakończenie Promocji ma miejsce z chwilą wyczerpania zapasów, jednak nie później, niż dnia 27 listopada 2023 r.: 
     a)    o godzinie 23:59 – w przypadku zakupów w Sklepie Internetowym (decyduje moment złożenia zamówienia), 
     b)    o godzinie zamknięcia Butiku Lilou – w przypadku zakupów w sklepie stacjonarnym.
 2. Promocja jest realizowana na terytorium Polski.
 3. Promocja przeznaczona jest dla Uczestników, którzy w okresie jej obowiązywania dokonają̨ w Sklepie Internetowym lub Butikach Lilou transakcji w postaci jednorazowego zakupu (objętego jednym paragonem) towaru/towarów, których wartość́ będzie równa lub przekroczy 299 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych. 
 4. Promocja nie obowiązuje w przypadku zakupu (doładowania) karty podarunkowej.
 5. Zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym określone zostały w regulaminie tego sklepu:  https://lilou.pl/pl/regulamin-sklepu-internetowego
 6. Uczestnik, spełniający warunki wskazane w pkt 3 powyżej otrzyma od Organizatora upominek w postaci Prezentu, który zostanie przekazany Uczestnikowi wraz z zakupionym towarem.
 7. Uczestnik Promocji otrzyma wyłącznie jedną sztukę̨ Prezentu do jednego paragonu, zgodnie z puntem 3 regulaminu bez względu na to czy paragon jest wielokrotnością wymaganej sumy do otrzymania prezentu. 
 8. W przypadku anulacji zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym, Prezent nie przysługuje. 

III SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI 

 1. Uczestnik może wielokrotnie brać́ udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Promocja nie łączy się̨ z innymi rabatami, promocjami, zniżkami lub innymi akcjami obowiązującymi w Sklepie Internetowym lub Butiku stacjonarnym Lilou w czasie trwania Promocji, z wyjątkiem darmowej dostawy przy zakupie od 249 złotych. W przypadku obowiązywania innych rabatów, promocji, zniżek czy akcji w okresie trwania Promocji, Uczestnik ma prawo wyboru, z której z nich chce skorzystać́.
 3. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w czasie trwania Promocji, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego Prezentu w stanie nienaruszonym wraz ze zwracanym towarem.
 5. Obowiązek zwrotu Prezentu, o którym mowa w pkt 4, istnieje także w razie częściowego odstąpienia od umowy sprzedaży (gdy Uczestnik zakupił kilka towarów, a prawo odstąpienia realizuje tylko w odniesieniu do niektórych), gdy wartość́ zatrzymanych przez Uczestnika towarów jest niższa niż̇ wartość́ zakupów wymagana dla danego rodzaju Prezentu, tj. niższa niż̇ odpowiednio 549 złotych, 449 złotych albo 299 złotych.
 6. W przypadku gdy Uczestnikowi, który zgodnie z niniejszym regulaminem dokonał zwrotu Prezentu, przysługuje Prezent o niższej wartości, Organizator przekazuje mu go, o ile nie nastąpiło wyczerpanie zapasów.
 7. Prezent nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny.

IV. REKLAMACJE 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy mogą̨ zgłaszać́, drogą elektroniczną na adres [email protected] lub listownie na następujący adres Organizatora: ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą̨ rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia drogą e-mailową lub listownie, stosownie do sposobu otrzymania reklamacji.
 3. Przykładowy wzór reklamacji znajduje się̨ pod adresem: https://lilou.pl/documents/Lilou_formularz_reklamacji.pdf
 4. Organizator wyraża zgodę̨ na udział w postepowaniu w sprawie pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. 
 5. Uczestnikowi przysługuje możliwość́ skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń́, w tym:
        za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji    społecznej, do której zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów, 
     •    za pośrednictwem platformy ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/od

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie Sklepu Internetowego oraz w Butiku Lilou.
 2. Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą̨ jednak naruszać́ praw nabytych przez Uczestników. 
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 17 listopada 2023r.

 

Regulamin akcji Black Week 2023

REGULAMIN PROMOCJI MOCNE PREZENTY BLACK WEEK

I DEFINICJE

 1. Organizator – Lilou Online Shop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-032) przy ul. Filtrowej 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000663850, NIP: 7010666632, REGON: 366571012, właściciel Sklepu Internetowego („Lilou Online Shop”), Lilou spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ z siedzibą w Warszawie (02-032), przy ul. Filtrowej 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000346352, NIP: 7010216745, REGON: 142020870 („Lilou”) oraz Lilou Retail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością̨ spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-032), przy ul. Filtrowej 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000675663, NIP: 7010686847, REGON: 367179931 („Lilou Retail”).
 2. Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony, pod adresem www.lilou.pl, którego właścicielem jest Lilou Online Shop.
 3. Promocja – opisana w niniejszym regulaminie akcja, w ramach której Organizator zobowiązuje się̨, na zasadach określonych w regulaminie, do nagradzania Uczestników poprzez przekazanie:
         bransoletki z pozłacanym sercem 1,5 cm z czerwoną emalią, na cienkim bawełnianym sznurku w kolorze czerwonym o wartości 139 zł    do zakupów od 299 zł 
        kolczyków sztyftów pozłacanych Etno o wartości 229 zł do zakupów od 449 zł 
         naszyjnika na pozłacanym łańcuszku z zawieszką wiszącą z zielonym kwarcem 1 cm i pozłacaną koniczyną 1,5 cm o wartości 337 zł        do zakupów od 549 zł
 4. Prezent – bransoletka, kolczyki lub naszyjnik stanowiące przedmiot Promocji.
 5. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, która posiada pełną zdolność́ do czynności prawnych i która w terminie oraz na zasadach określonych w niniejszym regulaminie bierz udział w Promocji.
 6. Butik Lilou – sklep stacjonarny, w którym prowadzona jest sprzedaż̇ produktów „Lilou”, właścicielem sklepów stacjonarnych jest odpowiednio Lilou sp. z o.o. albo Lilou Retail; lista sklepów stacjonarnych dostępna jest pod adresem https://lilou.pl/pl/butiki

II OGÓLNE ZASADY PROMOCJI

 1. Promocja dotyczy zakupów dokonywanych w Sklepie Internetowym oraz w Butikach Lilou i rozpoczyna się̨ dnia 17 listopada 2023 r. o godzinie 10:00. Zakończenie Promocji ma miejsce z chwilą wyczerpania zapasów, jednak nie później, niż dnia 27 listopada 2023 r.: 
     a)    o godzinie 23:59 – w przypadku zakupów w Sklepie Internetowym (decyduje moment złożenia zamówienia), 
     b)    o godzinie zamknięcia Butiku Lilou – w przypadku zakupów w sklepie stacjonarnym.
 2. Promocja jest realizowana na terytorium Polski.
 3. Promocja przeznaczona jest dla Uczestników, którzy w okresie jej obowiązywania dokonają̨ w Sklepie Internetowym lub Butikach Lilou transakcji w postaci jednorazowego zakupu (objętego jednym paragonem) towaru/towarów, których wartość́ będzie równa lub przekroczy 299 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) złotych. 
 4. Promocja nie obowiązuje w przypadku zakupu (doładowania) karty podarunkowej.
 5. Zasady dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym określone zostały w regulaminie tego sklepu:  https://lilou.pl/pl/regulamin-sklepu-internetowego
 6. Uczestnik, spełniający warunki wskazane w pkt 3 powyżej otrzyma od Organizatora upominek w postaci Prezentu, który zostanie przekazany Uczestnikowi wraz z zakupionym towarem.
 7. Uczestnik Promocji otrzyma wyłącznie jedną sztukę̨ Prezentu do jednego paragonu, zgodnie z puntem 3 regulaminu bez względu na to czy paragon jest wielokrotnością wymaganej sumy do otrzymania prezentu. 
 8. W przypadku anulacji zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym, Prezent nie przysługuje. 

III SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROMOCJI 

 1. Uczestnik może wielokrotnie brać́ udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Promocja nie łączy się̨ z innymi rabatami, promocjami, zniżkami lub innymi akcjami obowiązującymi w Sklepie Internetowym lub Butiku stacjonarnym Lilou w czasie trwania Promocji, z wyjątkiem darmowej dostawy przy zakupie od 249 złotych. W przypadku obowiązywania innych rabatów, promocji, zniżek czy akcji w okresie trwania Promocji, Uczestnik ma prawo wyboru, z której z nich chce skorzystać́.
 3. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w czasie trwania Promocji, Uczestnik jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego Prezentu w stanie nienaruszonym wraz ze zwracanym towarem.
 5. Obowiązek zwrotu Prezentu, o którym mowa w pkt 4, istnieje także w razie częściowego odstąpienia od umowy sprzedaży (gdy Uczestnik zakupił kilka towarów, a prawo odstąpienia realizuje tylko w odniesieniu do niektórych), gdy wartość́ zatrzymanych przez Uczestnika towarów jest niższa niż̇ wartość́ zakupów wymagana dla danego rodzaju Prezentu, tj. niższa niż̇ odpowiednio 549 złotych, 449 złotych albo 299 złotych.
 6. W przypadku gdy Uczestnikowi, który zgodnie z niniejszym regulaminem dokonał zwrotu Prezentu, przysługuje Prezent o niższej wartości, Organizator przekazuje mu go, o ile nie nastąpiło wyczerpanie zapasów.
 7. Prezent nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny.

IV. REKLAMACJE 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy mogą̨ zgłaszać́, drogą elektroniczną na adres [email protected] lub listownie na następujący adres Organizatora: ul. Józefa Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą̨ rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia drogą e-mailową lub listownie, stosownie do sposobu otrzymania reklamacji.
 3. Przykładowy wzór reklamacji znajduje się̨ pod adresem: https://lilou.pl/documents/Lilou_formularz_reklamacji.pdf
 4. Organizator wyraża zgodę̨ na udział w postepowaniu w sprawie pozasądowego rozwiazywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. 
 5. Uczestnikowi przysługuje możliwość́ skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń́, w tym:
        za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji    społecznej, do której zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów, 
     •    za pośrednictwem platformy ODR pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/od

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora, na stronie Sklepu Internetowego oraz w Butiku Lilou.
 2. Przystąpienie do Promocji jest dobrowolne.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą̨ jednak naruszać́ praw nabytych przez Uczestników. 
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 17 listopada 2023r.